تبلیغات
سایه - ضرب المثل فلفل نبین چه ریزه،بشکن ببین چه تیزه